Author Archives: ل آ

سنجاقک

شیوانا از مسیری عبور می‌کرد. کنار نهر آب مردی قوی‌هیکل را دید که روی سنگی نشسته است و پیرمردی دلاک روی بازوی او خالکوبی می‌کند. شیوانا به آن دو نزدیک شد و نگاهی به تصویر خالکوبی انداخت و از مرد … read more

عشق

عشق هرگز به مرگ طبیعی نمی میرد.از غفلت میمیرد و از وانهادگی.از بی بصیرتی می میرد و از لاقیدی، و از اینکه وجودش مسلم فرض شود.آنچه مورد غفلت قرار می دهیم ، غالبا تهدید آمیز تر از اشتباهی است که … read more

کارما یوگا

کارما یوگا چیست ؟؟؟ کارمایوگا،وقف همه ی اعمال و نتیجه ی آنها به خداست. کارما یوگا،نمائی از زندگی ی سازگار با فرامین الهی است که با دور کردن وابستگی ها و موازنه ی میان شادی ها و غم ها به … read more

مهربانی

از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید، اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید. اگر مختارید كه بین “حق به جانب” بودن و “مهربانی” یكی را انتخاب كنید، “مهربانی” را انتخاب كنید. … read more

کودکان می آموزند آنچه را زندگی می کنند

کودکان می آموزند آنچه را زندگی می کنند اگر کودکان با انتقاد زندگی کنند، می آموزند محکوم کنند. اگرکودکان با خصومت زندگی کنند، می آموزند مبارزه کنند. اگر کودکان با ترس زندگی کنند، می آموزند نگران باشند. اگر کودکان با … read more