Author Archives: خالقی

با همه موجودات زنده به صورت موجودى برابر با خود رفتار کنیم

بسیارى از احساساتى که در ما شکل مى گیرد از فرضیات در باره ى شرایط دیگران است،اعطاى حق احمق بودن به دیگران یکى از مهمترین سدهاو دشوارترین گامهاى پیشرفت معنوى است،کلید ورود به آرامش و شادمانى درونى این است که … read more

روز درختکاری

به دست خود درختی می نشانم به پایش جوی آبی می کشانم کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم درختم کم کم آرد برگ و باری بسازد بر سر خود شاخساری چمن روید درآنجا سبز و خرم … read more

پالایش ٢٠روزه

#پالایش ٢٠روزه سلام صبحتان به خیر وشادى بزرگترین آسیب هایى که در زندگى به ما وارد شده بخاطر ستیزه و جدال،خود را عقل کل و محور جهان دانستن و ذهن خوانى بوده که همه ریشه در ترس از آینده و … read more

برگزید ه هایی از درس های کارگاه شادمانی درونی ۲۴۷

تا زمانی که برای مشکلاتتان علت تراشی می کنید و دیگران رامقصر می دانید روز به روز گرفتار تر و در مانده تر می شویددر درسهای شادمانی درونی  بارها  از قول سلیگمن گفته شده  << برای شادمانی نسبت به گذشته … read more