سخنان بزرگان

لائوتزو

فرزانه تسليم آن چيزي است كه لحظه ي حال براي او به ارمغان مي آورد. او مي داند كه بالاخره خواهد مرد و به هيچ چيز وابستگي ندارد. توهمي در ذهنش وجود ندارد و مقاومتي در بدنش نيست. او درباره … read more

عشق

چنانچه شما حسود باشيد، معلوم است كه اين احساس شما عشق نيست. اگر شما در ترس و نگراني به سر ببريد، روشن است كه در حالت عشق نيستيد. وفتي كسي را زير سلطه و نفوذ خود در مي آوريد، اين … read more

از یاد خدا غافل نشو

مریدان شیخ ابوسعید ابی الخیر عارف و شاعر بزرگ از وی خواهان کرامات اعجازانگیز ظاهری بودند . روزی به وی گفتند : ” ای شیخ ! فلان مرد بر روی آب راه می رود بی آنکه غرق شود ! شیخ … read more