هدیه روز

هدیه روز

    چیزهای کوچک، مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دست هایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه مثلا. راننده تاکسی ای که … read more

هدیهء روز

با ایمان پا بر اولین پله بگذار . نیازی نیست تمام پلکان را ببینی ، فقط پا بر اولین پله بگذار . «مارتین لو تر کینگ » read more

هدیهء روز

اگر ما زنان امور را در دست بگیریم ، می توانیم کوهها را جابه جا کنیم و به دین طریق زمین به جایگاهی ارزشمندتر برای زندگی تبدیل خواهد شد . «  لوییز ال هی» read more

هدیه روز

<<من به کار خود مشغولم و تو کار خودت را انجام بده.من برای آن در این دنیا نیستم که طبق انتظارات تو زندگی کنم.وتو برای این در این دنیا نیستی که طبق انتظارات من زندگی کنی.تو ،تو هستی و من … read more

هدیه روز

من بدون هیچ گونه وابستگی، همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی مرا دوست دارند. گروهی را می شناسم که به تجربه به قدرت عشق و دعاهایی که کلمه عشق الهی در آن باشد … read more

هدیه روز

هر گاه بدانی که مردمان عشقند، همه عوض خواهند شد ما نیز در چشم مردم عوض خواهیم شد. – از دولت عشق پیکارها آسانتر از کار برد سلاح و جنگ افزار به پیروزی می رسد. – بار تو، وزن سنگین … read more

هدیه روز

بخشش اگر می خواهید خود را از هر گونه مشکل ذهنی و جسمی برهانید و در زندگی با کوچکترین مسأله ناخوشایند روبرو نشوید، باید دیگران را رها کنید تا از هر راهی که دوست دارند، به دنبال خواسته خود بروند. … read more

هدیهء روز

<تا هنگامی که برای کسی که هستی و آنچه انجام داده ای ، ارزش قایل نشوی ، امکان ندارد بتوانی از دیگران برای کسی که هستند وآنچه انجام داده اند ، قدردانی کنی .>                                                 دوستی با خدا .اثر نیل … read more