هدیه روز

هدیه روز

آرام باش، توكل كن، تفكر كن، تحمل كن و بالاخره تعقل كن، آستين ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را مي بيني كه زودتر از تو دست به كار شده اند. read more

هدیه روز

آرام باش، توكل كن، تفكر كن، تحمل كن و بالاخره تعقل كن، آستين ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را مي بيني كه زودتر از تو دست به كار شده اند. read more

خدای من

خدای من من تو را به قیمت اندکی فروختم… به نگاهی… به نانی …به مقامی حقیر ولی تو مرا نفروختی حتی به بهشت و اجازه دادی بالاتر از بهشت به خودت ابراز محبت کنم…. read more

هدیه روز

صدای عشق همیشه شما را پیدا خواهد کرد همان طور که الان پیدایتان کرده است. آیا می توانید خودتان باشید؟ زیر دردها و ناراحتی هایم ، چیزی را می بینم که برق می زند ، آیا خودت هستی؟ زیر ترس … read more

تحقیر کنندگان بدانند

انسان فقط زمانی می تواند تحقیر شود که خود را بالاتر از دیگری ببیند. اگر کسی گفت: من بهتر از تو هستم، بدانید که چنین فردی را می توان پایین کشید. نمی توان انسان فروتن را تحقیر کرد read more

امید

  خوش آن رمزی که عشقی را نوید است!                   خوش آن دل کاندر آن نور امید است!   پروین اعتصامی امـــیــد، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم.   تهیه کننده : … read more