هدیه روز

هدیه روز

اکنون زمان آن فرا رسیده که زنان موانع محدود کننده خود را از سر راه بردارند.شما می توانید فراتر از آنچه که امکانش را می پنداشتید قرار داشته باشید. read more

هدیه روز

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط یادت بیار که معلم کلاس اولت می گفت:نقطه سر خط…میان هزاران دیروز میلیونها فردافقط یک امروز هست-امروزت شاد. read more

هدیه روز

بهترین درسها رادرزمان سختی آموختم دانستم صبور بودن یک نوع ایمان است و خویشتن داری یک نوع عبادت .فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست و خندیدن یک نیایش است.           read more