هدیه روز

چند توصیه هدایتگر

از انتقاد کردن اجتناب ورزید:گناهانی که در دیگران می بینیدصرفا اعتراض به چیزهای است که خودمان دوست نداریم. خودتان را به بیم و هراس نباندازید. با رابطه ای که با خود دارید پیوند داشته باشید. به گونه ای با خود … read more

هدیه روز

در اندرون هر یک از ما چشمه ای لایتناهی از آرامش خوشی عشق و خرد وجود دارد.فقط این گنجینه یک قدم آن طرف تر است.در هنگام مراقبه ما می توانیم خوشی و شادمانی را بیابیم.ما می توانیم با چشمه لایتناهی … read more

هدیه روز

هر روز به آینه نگاه کنید -به چشمانتان نگاه کنید و بگویید دوستت دارم. چنانچه من شادمان و شکوفا باشم محفوظ وایمنتر خواهم بود. read more

هدیه روز

شمار زیادی از ما در زندان خود ساخته خشم ورنجش ناشی از خود محقی مان نشسته ایم. انچه را که ما درک نمی کنیم آن است که سرزنش کردن برای سرزنش کننده بیشتر از شرزنش شونده خرابی به بار می … read more

هدیه روز

اکنون زمان آن فرا رسیده که زنان موانع محدود کننده خود را از سر راه بردارند.شما می توانید فراتر از آنچه که امکانش را می پنداشتید قرار داشته باشید. read more

هدیه روز

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط یادت بیار که معلم کلاس اولت می گفت:نقطه سر خط…میان هزاران دیروز میلیونها فردافقط یک امروز هست-امروزت شاد. read more

هدیه روز

بهترین درسها رادرزمان سختی آموختم دانستم صبور بودن یک نوع ایمان است و خویشتن داری یک نوع عبادت .فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست و خندیدن یک نیایش است.           read more