هدیه روز

نگرانی از آینده هرگز از سختی فردا چیزی نخواهد کاست .تنها شادی امروزمان را خواهد گرفت و باعث بیماری روح و جسممان خواهد شد . read more

تعادل پویا یا دینامیک

تعادل پویا یا دینامیک به معنی عمل نکردن و منفعل بودن نیست ،خیلی ها فکر می کنند وقتی کلمه تسلیم (به معنای پذیرش کامل اتفاق لحظه )و رضا (به معنی حتی رضایت و خشنودی از آن اتفاق) را به کار … read more

هدیهءروز

همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی وخوب زیستن! لبخند زیباترین آرایش هر فرد است … و مثبت اندیشی کلید خوشبختی! (طاهری) read more

هدیه ی روز

در این دنیا هرگز کینه و نفرت را با کینه و نفرت نمی توان پایان داد…. تنها با عشق می توان آن را متوقف کرد. این ، قانون کهن است. باشد که پذیرا گردیم…… (طاهری) read more

آشتی با جهان هستی

خدا رو ستایش کن و از هر آنچه خلق شده لذت ببر و همه ی خلقت هستی و نعمت هایش را مقدس شمار و سپاسگزار آنها باش سعی نکن چیزی را محکوم کنی چون محکوم کردن آن به منزله ی … read more

هدیه روز

«همه چیز در لحظه ای مناسب به سوی شما می آید صبور باشید وبه جهان هستی اعتماد کنید ،   با دستکاری بیش از حد به حتم کار را خراب می کنید ،بهانه ای به بدی برای مخالفت ندهید» البته … read more

خانه تکانی

دگرگونی فصل ،… گردش روزگار ،… و طلیعه بهار ،… روز نو را بشارت می‌‌دهد ،… از دیر باز رسم بر این بوده ،.. که به پیشواز بهار سال نو ،… خانه بتکانند ،… خوشا روزی که خانه دل‌ بتکانی،… … read more

هدیهpresent

سرور ،آرامش وتعادل در را به روی بیماری می بند. پیشرفت همیشه نتیجه ی جدال و ستیز نیست ،گاه بزرگترین پاداش ها از انتظاری سر سبز حاصل می شود . ستیز و جنگیدن فایده ندارد مگر نتایجی موقتی read more