هدیه روز

تصویر زن در این جهان

دختر مادر شما پیوند میان گذشته و آینده اید . زن به تنهایی زن میان گروهی انبوه در جستجوی حقیقت هویتش است. فرزند خدا خواهر انسان تلاش را رها نکن. تورا از جستجو باز می دارد . روح ناشناس ! … read more

زندگی یک رویاست

خوشبختی یا بدبختی ،زاییده ی ذهن انسان هستند،دوامی ندارند و چون خواب گذرانند. خاطرات شیرین دوران کودکی مان ،امروز چون خوابی بر ما نمایان می شوند. ناملایمات و خا طراتی که در آن دوران پشت سر گذاشتیم نیز به همین … read more

خدا می داند

ای خموش ،هر چه بیشتر بر تو تمر کز می کنم عمیق تر در سکوت درون خویش فرو می روم! و به اهمیت نا چیز کلام پی می برم . وا ژه ها قدرتی ندارند ،وا ژه ها بیهوده اند. … read more

تسلیم

پروردگار متعال می فرماید:(( ای انسان تمام آداب و تشریفات را رها کن و فقط به من پناه آور .من تو را از بند گناه و اندوه رها خواهم کرد. هیچ تردیدی به دل راه مده.)) پناه آوردن به خدا … read more

امروز آن فردایی است که دیروز خنده هایت را به آن موکول کرده بودی هو هو ها ها read more

هدیهء روز

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند. یلدا مبارک —————— یلدا مبارک ـف.طـ read more

هدیهء روز

«نه» هایتان را مودبانه وقاطع بگویید .تعجب خواهید کردوقتی ببینید که بر خلاف انتظارتان دنیا با نه گفتن شما فرو نمی پاشد. آدمها معمولا”ناراحت نمی شوند و آنهایی هم که می شوند ارزش خوشنودکردن را ندارند. «ف.ط» read more