بودن در زمان حال و شادمانی درونی

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود
همه ى ما ممکنه در یک فعالیت بدنى یا ذهنى از تعادل خارج باشیم،چند راهکار مفید براى رسیدن به تعادل
١.به محض افتادن در آن چند لحظه توقف کنید و به خودمون بگیم صبر کن
٢.بدن را رِلکس کرده و چند تنفس عمیق بکشیم
٣.بدن،احساسات و ذهن خود را بدون قضاوت تماشا کنیم
۴.اگر واقعا نیاز به آن فعالیت(خوردن،خرید،تمیز کردن و…)بود انجام بدیم ولى اگر مربوط به احساس خاص(غم،اندوه،عزت نفس پایین و…)بود آن را بدون سرکوبى مدیریت کنیم وپیام هاى مثبت قوى تر از پیام هاى منفى وارد جسم و روح خود کنیم ویا راهکارهاى خلاقانه ترى به کار ببریم.

More from بودن در زمان حال و شادمانی درونی

معنا درمانی یا لگو تراپی

وقتی روان‌پزشک اتریشی ویکتور فرانکل پس از سه سال اسارت در اردوگاه‌ های کار اجباری آلمان نازی آزاد شد، به یک نتیجهٔ مهم علمی دست یافت که بعدها یکی از مکاتب روانشناسی به نام «معنا درمانی» شد. او در پی … read more

صبح نزدیکست خامش کم خروش من همی‌کوشم پی تو تو مکوش

آن سبا ز اهل صبا بودند و خام کارشان کفران نعمت با کرام باشد آن کفران نعمت در مثال که کنی با محسن خود تو جدال که نمی‌باید مرا این نیکوی من برنجم زین چه رنجم می‌شوی لطف کن این … read more

گلچین اشعار مولوی

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش … read more