بودن در زمان حال و شادمانی درونی

حضور در لحظه حال و مدیتیشن

افسردگي و تشويش و التهاب مشکلي است که امروزه بيش از هر زمان ديگر گريبان گير خانواده ها ميشود . يکي از متدد مورد استفاده براي مبارزه به اين مشکلات استفاده از مديتيشن و فرا گيري تکنيک در حال زمان … read more