بودن در زمان حال و شادمانی درونی

حضور در لحظه حال

به دنبال آرامش نگردید.در پی هیچ حالتی بجز همان حالتی که اکنون در آن  هستید نباشید وگر نه تضاد درونی و مقاومت نا آگاهانه در خود ایجاد می کنید.از اینکه در آرامش نیستید خود را ببخشید.همین که نا آرامی خود … read more

حضور در لحظه حال و مدیتیشن

افسردگي و تشويش و التهاب مشکلي است که امروزه بيش از هر زمان ديگر گريبان گير خانواده ها ميشود . يکي از متدد مورد استفاده براي مبارزه به اين مشکلات استفاده از مديتيشن و فرا گيري تکنيک در حال زمان … read more