بودن در زمان حال و شادمانی درونی

خوشبختی یعنی زیستن در زمان حال

به نام خدا خوشبختی یعنی زیستن در زمان حال همه‌ ما به‌ نوعی‌ به‌ جای‌ آن‌كه‌ از لحظات‌ امروز زندگی‌ خود لذت‌ ببریم‌، شاد زیستن‌ خود را موكول‌ به‌ آینده‌ای‌ دور دست‌ می‌كنیم‌ و اغلب‌ باخود می‌گوییم‌، (من‌ زمانی‌ خوشبخت‌ … read more