بودن در زمان حال و شادمانی درونی

خداوند ازتو نخواهد پرسید.

خداوند از تو سوال نمی کند؟؟ خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه از تو خواهد پرسیدکه چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟ خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر … read more