بودن در زمان حال و شادمانی درونی

سکوت

سه تجربه ى تأييدكننده مراقبه وجود دارد كه مى توان آن را مورد بررسى قرار داد. اولين تجربه آن است كه وقتى كسى به مرحله ى سكوت وارد مى شود، عالم وجود در دره قرار مى گيرد و صداى انسانها … read more

قانون دانه

قانـــون دانــــه ☼☼☼☼☼☼ نگاهی به درخت سـیب بیندازید. شاید پانـصد سیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد، اینطور نیست؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر … read more