بودن در زمان حال و شادمانی درونی

پروردگارا

پروردگارا ! بزرگ‌تر از آنی که بخواهی مشکلات را در برابرم بزرگ جلوه دهی. پروردگارا ! بخشنده تر از آنی که بخواهی وقتی با چشمان گریان نگاهت می کنم به خطاهایم بنگری. پروردگارا ! … … … گویاتر از آنی … read more

عشق باش

عشق باش اتصال تو به کهکشان درونت ،….. تو را ،… به خدا می‌‌رساند ،…. خدا را خواهی دید ،…. و تو خود ،… خدا خواهی شد ،….. آنگاه مجبور نیستی‌ بگرد چیزی بگردی ،…. یا گوش به فرمان اوامری … read more

از زندگیت لذت ببر

شب‌ها زود بخواب، صبح‌ها زودتر بیدار شو… نرمش کن، بدو، کم غذا بخور.. زیر بارون راه برو، گلوله‌برفی درست کن. هر چندوقت یک‌بار نقاشی بکش.. در حمام آواز بخوان و کمی آب‌بازی کن.. سفید بپوش.. آب‌نبات چوبی لیس بزن.. بستنی … read more