بودن در زمان حال و شادمانی درونی

نکته هایی برای رسیدن به آرامش

آرامش را از کودکان بیاموزید. گذشته را دور بریزید تا به آرامش برسید. کفش مناسب بپوشید . آرام فکر کنید .افکار آرامی داشته باشید . روزی یک ساعت به اتاقی بروید و سکوت کنید . شهرتان را سبز کنید . … read more

بودن در لحظه حال

هیچ چیز را به آینده موکول نکن.فردا ،فردا ،این واژه را از ذهنت بیرون کن ،فردا وجود ندارد. نمی تواند وجود داشته باشد ،چنین مفهومی در ذات پدیده ها نیست.تنها امروز است که وجود دارد.از این لحظه از این اکنون … read more