تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش هفتگی

با توجه به اینکه دیگران آیینه ی ما هستند ،توجه کنید چه چیزی در مردم بیشتر شما را اذیت می کنه و چه چیزی را حاضر نیستید اصلا ببخشید،آنها صفاتی است که در درون خودتان هست یا از آن می … read more

پالایش هفتگی

این هفته توجه کنید که چقدر به دیگران معتر ضید چون اعتراض به دیگرا ن اعتراض به خدا می باشد و نشانه ی منیت و کنترل گری است چون دوست داریم دیگران مطابق میل ما رفتار کنند حتی تاسف خوردن  … read more

این هفته روی این موضوع که آیا در برخورد با مشکلات تکانشی برخورد می کنیم یا از تکنیک های حل مسئله استفاده می کنیم زوم کنیم یا نور افکن بیاندازیم read more

پالایش هفتگی

با توجه به اینکه ریشه ی بسیاری از اختلافات ،رنجش ها و رفتار های تکانشی ما در منییت ماست ،این هفته روی منییت خود کار کنیم تا به لطف خدابه فضای بی خودی برسیم و تاثیر این فضا را در … read more

پالایش هفته

این هفته روی پنج موضوع کار کنیم   مقاومت ها ،قضاوت ها ،چسبندگی  ،حسادت و مقایسه کردن   لازم به یاد آوریه که فقط دنبال این پنج مو ضوع در رفتار های   خود باشیم و خود را پالایش کنیم … read more

پالایش این هفته

این هفته روی اضطراب زمان که یکی از مخرب ترین و آسیب زا ترین اضطراب هاست کار کنیم. به محض اینکه ضرورت انجام کاری راحس کردیم فوری سکوت درونی انجام دهیم و با لبخند بگوییم بعدا این کار را انجام … read more