موسی و شبان از مولانا

دیدمو سی یک شبانی را به راه                        کو همی گفت:ای خدا و ای اله

تو کجایی تا شوم    چاکرت                              چارقت دوزم کنم شانه سرت

دستک بوسم بمالم پایکت                                وقت  خواب  آید  بروبم جایکت

ای فدای تو همه بز های من                              ای بیادت هی هی و هی های من

این نمط بیهوده می گفت آن شبان                     گفت موسی:با کی است این ای فلان؟

گفت:با آن کس که ما را آفرید                               این زمین و چرخ از او آمد پدید

گفت موسی:هان بس مدبر شدی!                      خود مسلمان ناشدی کافر شدی!

این چه ژاژ است و چه کفر است و فشار؟               پنبه ای اندر دهان خود فشار

چارق و پاتابه مر توراست                                  آفنابی را چنین ها کی رواست؟

گر نبندی زین سخن تو حلق را                        آتشی آید بسوزد خلق را

گفت:ای موسی دهانم دوختی                      وز پشیمانی تو جانم سوختی

جامه را بدرید و آهی کرد تفت                       سر نهاد اندر بیابان و برفت

وحی آمد سوی موسی از خدا                    بنده ی مارا زما کردی جدا

تو برای وصل کردن آمدی                           یا خود از بهر بریدن آمدی؟

هر کسی را سیرتی بنهاده ام                   هر کسی را اصطلاحی داده آم

در حق او مدح و در حق تو ذم                   در حق او شهد و در حق تو سم

ما بری ازپاک و نا پاکی همه                    از گرانجانی و چالاکی همه

من نکردم خلق تا سودی کنم                 بلکه تا بر بندگان جودی کنم

ما زبان را ننگریم و قال را                       ما درون را بنگریم و حال را

ملت عشق از همه دین ها جداست     عاشقان را ملت و مذهب خداست

چون موسی این عتاب از حق شنید    در بیابان در پی چوپان دوید

 

عاقبت دریافت او را و بدید                  گفت:مژده ده که دستوری رسید

هیج آدابی و ترتیبی مجو                  هر چه می خواهد دل تنگت بگو

کتیرازن

4 comments on “موسی و شبان از مولانا

 1. تشکر از مطلب جالب واموزنده -خدایا ما را برای خودت تربیت وتعلیم بفرما

 2. قیاس وسع

  به نام بی نام او

  آدم از زمانی که از عدم پا به عرصه وجود گذاشت و انسان بر روی کره خاکی قرار گرفت، این سوال ها برای وی مطرح شده است. از کجا آمده‌ام؟ چرا آمده ام؟ به کجا خواهم رفت؟. انسان همواره در تکاپوی یافتن پاسخ این سوال ها بوده و تمام فعالیت های وی در این راستا قرار گرفته است. تمام سوال های انسان در طول تاریخ برآمده از همین سه سوال اصلی است و روز به روز به تعداد سوال های انسان افزوده خواهد شد. نتیجه این تکاپو یافتن پاسخ های خود و ارتقاء آگاهی بشریت و حل معمای خلقت و در نتیجه شناخت خدا به مفهوم واقعی آن خواهد بود.
  هر انسانی در هر گوشه دنیا ، سوال های متعددی را مطرح خواهد کرد. برطبق عدالت الهی باید پاسخی برای سوال های وی وجود داشته باشد. در راستای پاسخ به سوالات انسان قانونی به نام قانون بازتاب حاکم است. بر طبق این قانون هر انسانی در هر لحظه، دارای بازتابی وجودی می‌باشد که نتیجه پندار و گفتار و کردار اوست و می تواند مثبت و یا منفی باشد. این بازتاب به عالم بالا انعکاس پیدا نموده و از یک فیلتر که وسع فرد را سنجش می کند عبور نموده و متعاقب آن، بازتاب مناسبی را منطبق بر چارچوب عدالت،‌ مثبت یا منفی برای آن تعیین می‌کند و به شبکه های مثبت و منفی ارجاع می کند و شبکه ها نیز بازتاب را روی فرد پیاده می کنند. همانطور که در قانون بازتاب اشاره، قبل از اینکه پاسخ سوال های انسان به او داده شود از فیلتر قیاس وسع عبور می کند. حال این فیلتر قیاس وسع چیست ؟
  وسع به معنی میزان ظرفیت انسان در دریافت آگاهی و درک و تجزیه و تحلیل آن است. با توجه به فیلتر قیاس وسع به هر انسان میزان آگاهی داده می شود که در حد درک و فهم وی باشد. هر چه فرد در زمینه کمال ارتقاء بیشتری داشته باشد، پیمانه وجودی افزایش یافته و توانایی درک اطلاعات بیشتری را خواهد داشت و لذا اطلاعات بیشتری به وی داده خواهد شد. اگر آگاهی بیش از حد فهم انسان به وی داده شود، وی توانایی تجزیه و تحلیل آن را نداشته و به جای هدایت دچار سردرگمی شده و سبب سقوط فرد خواهد شد.
  انسان در ابتدای حضور بر روی کره خاکی وسع بسیار ناچیزی داشته و تنها سوال های اولیه برایش مطرح بوده است. بتدریج با شروع زندگی در زمین و مشاهده هستی و طبیعت سوال‌های بیشتری برای وی طرح شده است. به عنوان مثال آن شی نورانی در آسمان چیست؟ و در پی سوال های بیشتر جواب های بیشتری هم بدست آورده است و روز به روز به میزان وسع انسان افزوده شده است. پس در طول تاریخ وسع انسان در حال ارتقاء بوده است. اما هدف از افزایش وسع چیست؟
  هدف از طرح سوال و هدف از افزایش وسع شناخت خدا است. بشر در طی مشاهده هستی همواره به دنبال یک سمبل قدرت به عنوان پدید آورنده هستی ، در جستجو بوده است. او چون درکی نسبت به خدا نداشته ، هر چیزی که برایش ناشناخته بوده و مظهر قدرت تلقی می شده است را به عنوان خدا قبول کرده است. مثلاً عده ای خورشید را خدا دانسته اند، عده ای ماه را خدا دانسته اند و آن را می پرستیدند. بتدریج با افزایش شناخت، انسان متوجه شد که خدا آن چیزی که در هستی می بینیم نیست و چیزی فراتر از آن است و لذا مجسمه ای به عنوان سمبل خدا بوجود آورده و آن را خدا نامیدند. این یک پیشرفت بسیار عظیم در ادراک انسان بوده است که متوجه شده که خدا نادیدنی است. اما بشر توانایی درک خدای غیر مجسم را نداشته است و به همین علت بت را اختراع کرده است. با ادامه روند رشد وسع بشریت انسان توانایی درک خدای نادیده را بدست آورد و دیگر نیازی به سمبل برای درک خدا ندارد. اما درک خدا به مفهوم واقعی خود هنوز برای وی میسر نشده است و راه درازی تا درک خدای اصلی همچنان پیش روی اوست.
  همانطور که اشاره شد بدست آوردن آگاهی در پی پرسیدن سوال و داشتن اشتیاق برای یافتن پاسخ آن است. همه انسان‌ها سوال می پرسند اما آیا همه آنها اشتیاق یکسانی برای رسیدن به پاسخ دارند. مطمئناً این گونه نیست. در طول تاریخ انسان ها اشتیاق های متفاوتی برای رسیدن به پاسخ های خود نشان داده اند. در هر دوره ای از تاریخ، فردی بوده است که اشتیاق زاید الوصفی برای درک حقیقت داشته و لذا آگاهی بیشتری نسبت به بقیه انسان‌ها بدست آورده است و در نتیجه ارتقای وسع وی نسبت به سایر انسان های هم عصر خود بسیار بیشتر بوده است. هر چه آگاهی انسان بالاتر رود، مسئولیت وی در قبال آگاهی که به وی داده شده است، بیشتر خواهد شد. لذا فرد موظف است این آگاهی را در اختیار دیگران قرار داده و زمینه ارتقای وسع دیگر انسان ها را نیز فراهم کند. با توجه به این مسئله در هر عصری انسانی پرچمدار انتشار آگاهی در بین بشریت بوده است و زمینه ارتقای هر چه سریعتر وسع بشریت را فراهم کرده است.
  بشر هموراه در معرض ارتقای سطح کیفی عبادت قرار داشته است. اما سطح عبادت با توجه به وسع فرد مشخص می‌گردد. داستان موسی و شبان نمایانگر تطابق سطح عبادت با وسع فرد است. شبان خدای موصوف مجسم را می فهمید و با زبان خاص خود خدا را عبادت می‌کرد:
  تو کجایی تا شوم من چاکرت / چارقت دوزم کنم شانه سرت

  اما وسع موسی بالا‌تر بود و خدای موصوف مجسم برای وی مطرح نبود. او خدای نادیده را درک کرده بود و نیازی به سمبل نداشت. لذا خواست شبان را با خدای اصلی آشنا سازد. اما روش اشتباهی را پیش رو گرفت و به سرزنش چوپان پرداخت. چوپان هم که تمامی اعتقادات خود را اشتباه یافت دچار یاس و ناامیدی شدید شد. اشتباه موسی در این بوده که می خواست یک آگاهی بسیار سطح بالا را به یک آدم کم سواد بیاموزد. به عنوان مثال اگر برای یک فرد کلاس اولی درباره فیزیک هسته ای صحبت کنیم آیا او توانایی درک آن را دارد؟ مشخص است که برای درک فیزیک هسته ای باید مراحلی به تدریج طی شود تا فرد آمادگی درک آن را داشته باشد. تا یک جایی خدای مجسم نیاز است چون وسع فرد کم است. اما با ارتقاء وسع فرد نیاز به تعریف جدیدی از خدا وجود دارد. لذا در زمینه ارتقاء وسع، این ارتقاء‌ باید تدریجی و پله پله باشد وگرنه نتیجه معکوسی خواهد داد و فرد را از خدا دورتر خواهد کرد. ماجرای دیگر در این زمینه ماجرای منصور حلاج است .او نیز آگاهی بسیار سطح بالایی را برای مردم عادی بازگو کرد. می‌گفت انالحق. مردم عادی که متوجه آن نمی شدند، فکر کردند که او ادعای خدایی کرده است و لذا عقاید خود را در معرض خطر دیده و سعی در پاسداری عقاید خود کردند و لذا او را به دار آویختند. خدا در سوره بقره آیه 86 می فرماید :
  )لا یکلِّف الله نفساً اِلّا وُسْعَها( هیچ کس تکلیفی ندارد مگر به اندازه وسع خودش
  با ارتقاء وسع مفاهیم یک مرحله قبل برای انسان کفر به حساب می‌آید. یعنی برای آن شبان گفتن آن کلمات کفر نبود اما برای موسی کفر به حساب می‌آمد. چون شبان وسعش کم بود و موسی وسعش بیشتر از او بود. در عرفان فقط حرکت به جلو معنی خواهد داشت و به عقب نگاه کردن سبب سقوط خواهد شد.
  با توجه به توضیحات فوق مشخص می شود که فردی به واسطه اشتیاق خود آگاهی دریافت کرده و وسع خود را ارتقاء می‌دهد. سپس وظیفه دارد که زمینه ارتقای وسع دیگران را نیز فراهم کند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک ارائه آگاهی به دیگران چگونه باشد تا بهترین نتیجه را داشته باشد؟ برای بدست آوردن بهترین نتیجه باید همان روش خداوند را در ارائه اطلاعات به دیگران پیش بگیریم. یعنی دادن اطلاعات در سطح وسع فرد و ایجاد زمینه ارتقای تدریجی وسع وی. حال سوالی که مطرح می شود این است که وسع فرد را چگونه تشخیص دهیم؟ پاسخ این است که سوال های طرح شده توسط هر فرد نشان دهنده وسع وی است. پس هر چه فرد سوال بیشتری داشته باشد نشان دهنده این است که اشتیاق بیشتری داشته و از وسع بالاتری هم برخوردار است و لذا باید پاسخ سوال های وی را در اختیار او قرار دهیم. همچنین باید برای فرد سوال نیز طرح کنیم تا زمینه حرکت وی فراهم شود. لذا آگاهی هایی را که نزدیک به وسع فرد است را در اختیار او قرار می دهیم تا فرد به دنبال اثبات آنها بر آمده و زمینه ارتقاء وی فراهم شود. درست مانند روش ارتقای سواد افراد در نظام آموزشی موجود در جوامع عمل خواهیم کرد. ارتقاء باید پله پله و تدریجی باشد.
  مکانیزم تاثیر ارائه آگاهی به دیگران در ارتقاء وسع آنها با مفهوم پله عقل و پله عشق قابل بررسی است. مفهوم دادن آگاهی به انسان تنها تلنگری به وی از روی پله عقل است. شما تنها تئوری را در اختیار وی قرار می‌دهید. اما تازمانی که فرد به درک آن نظریه نرسد، ارتقای وسع به وجود نخواهد آمد. درک نظریه بر روی پله عشق امکان پذیر است. در واقع پله عقل ماند توضیح درباره مزه سیب است و پله عشق همان گاز زدن به سیب است. در واقع ما آگاهی نمی دهیم. ما تنها تلنگر می زنیم و خود فرد است که به ادراک آن بر روی پله عشق می‌رسد و وسع خود را ارتقاء می دهد.
  در طول تاریخ بزرگان بیشماری بودند که درصدد ارتقای وسع بشریت و آشنا کردن بشر با مفهوم واقعی خدا بوده‌اند. لذا آنها تبدیل به الگوی همیشه ماندنی در تاریخ شده‌اند که کلام آنها راه گشای ما در حرکت به سمت کمال بوده است. سپاس و درود خدا بر آن بزرگان و جویندگان راه کمال

 3. متنی که در دیدگاه بالا آمده، مطلبی است در مورد شعر “موسی و شبان”، برگرفته از سایت : Persian Team.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *