رابطهءچاکراهای بدن با نحوهء وضوگرفتن

imagesرابطه ی چاکراهای بدن با نحوه وضو گرفتن
از دید دانش‌ مدرن‌ هم‌ بیشترین‌ حجم‌ استرس‌های‌ محیطی‌ در پوست‌صورت‌ ذخیره‌ می‌شود. پس‌ اگر هر چند ساعت‌ به‌ چند ساعت‌، دستی‌ بر روی‌صورت‌ بكشیم‌؛ در پایان‌ روز بسیار آرامتر هستیم‌. به‌ هنگام‌ وضو گرفتن‌، این‌فرآیند با آب‌ – بخصوص‌ با آب‌ سرد – همراه‌ می‌شود كه‌ تأثیر آن‌ را بیشتر هم‌می‌كند. مرحله‌ بعدی‌ كشیدن‌ دستها بر روی‌ یكدیگر است‌. ابتدا با دست‌ چپ‌ ازآرنج‌ تا نوك‌ انگشتان‌ دست‌ راست‌ را لمس‌ می‌كنیم‌. حركات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌دست‌ راست‌ كاملاً پوشیده‌ می‌شود. یكی‌ از چهار نادی‌ (كانال‌ انرژی‌) اصلی‌بدن‌ در دست‌ راست‌ است‌. حركت‌ رو به‌ جلو باعث‌ تحریك‌ این‌ نادی‌ و تخلیه‌شدید انرژی‌های‌ راكد باقی‌ مانده‌ در آن‌ می‌شود. انرژی‌های‌ راكدی‌ كه‌ به‌صورت‌ حب‌ و بغض‌ و خستگیهای‌ روزانه‌ نمود پیدا می‌كنند.لمس‌ كردن‌ تا كف‌دست‌ و نوك‌ انگشتان‌ ادامه‌ پیدا می‌كند. گویی‌ دست‌ چپ‌، انرژی‌های‌ راكد رامشایعت‌ نموده‌ تا از خروج‌ آنها از بدن‌ مطمئن‌ گردد. این‌ عمل‌ دو تأثیر فوِالعاده‌ مهم‌ دارد. در ابتدا چاكراهای‌ كف‌ دست‌ و نوك‌ انگشتان‌ دست‌ راست‌ را باشدت‌ باز و فعال‌ می‌كند. و در ادامه‌ باعث‌ تبادل‌ انرژی‌ سمت‌ چپ‌ و راست‌ بدن‌می‌شود. در كف‌ دست‌ چپ‌ هم‌ یك‌ چاكرای‌ مهم‌ وجود دارد كه‌ به‌ هنگام‌ انرژی‌دادن‌ می‌توان‌ از آن‌ كمك‌ گرفت‌. به‌ هنگامی‌ كه‌ با كف‌ دست‌ چپ‌ بر روی‌ دست‌راست‌ می‌كشیم‌؛ انرژی‌ سمت‌ چپ‌ بدن‌ را نیز بر روی‌ دست‌ راست‌ می‌ریزیم‌.انجام‌ این‌ عمل‌ تأ ثیر زیادی‌ بر روی‌ ایجاد تعادل‌ بدن‌ دارد و انرژی‌های‌ دو گانه‌بدن‌ را متوازن‌ می‌كند. بر طبق‌ فلسفه‌ تائو و اعتقاد مردم‌ چین‌ بدن‌ از دو بعدمتضاد ساخته‌ شده‌ كه‌ مدام‌ در حال‌ تقابل‌ با یكدیگر هستند. زمانی‌ كه‌ تعادل‌ این‌دو بعد به‌ هم‌ بخورد؛ بیماری‌ رخ‌ می‌دهد. این‌ دو بعد را یین‌ و یانگ‌می‌نامند. تمام‌ هنر یك‌ رزمی‌كار چینی‌ درك‌ این‌ دوگانگی‌ و به‌ تعادل‌ رساندن‌ آن‌است‌. هنگامی‌ كه‌ با دست‌ راست‌، دست‌ چپ‌ را لمس‌ می‌كنیم‌؛ انرژی‌ سمت‌راست‌ بدن‌ نیز به‌ سمت‌ چپ‌ راه‌ یافته‌ و تعادل‌ كامل‌ می‌شود. در این‌ هنگام‌چاكراها به‌ تعادل‌ بالایی‌ رسیده‌ كاملاً متوازن‌ می‌شوند. این‌ توازن‌ بهترین‌ بستربرای‌ برنامه‌ ریزی‌های‌ بعدی‌ است‌. فردی‌ را تصور كنید كه‌ از پله‌های‌ زیادی‌ بالامی‌رود و در یكی‌ از پاگردها لحظه‌ای‌ می‌ایستد تا خستگی‌ در آورده‌ و دو مرتبه‌تعادل‌ را در بدن‌ خود ایجاد كند. بالطبع‌ پس‌ از ایجاد تعادل‌ و رفع‌ خستگی‌ باقدرت‌ بیشتری‌ می‌تواند از پله‌ها بالا رود. باز شدن‌ چاكراهای‌ كف‌ دست‌ تأثیر بسیار زیادی‌ بر روی‌ كلیت‌ انرژی‌ بدن‌می‌گذارد.چاكراهای‌ دستها ادامه‌ چاكرای‌ قلب‌ هستند. چاكراهای‌ كف‌ دست‌ وپا در درمانگری‌ از اهمیت‌ خاصی‌ بر خوردارند. به‌ طوریكه‌ پس‌ از انرژی‌ دادن‌ به‌آنها، بر خلاف‌ سایر چاكراها، نباید تثبیت‌ شوند. این‌ چهار نقطه‌ همانند انتهای‌شلنگهایی‌ هستند كه‌ باید به‌ بیرون‌ باز باشند. در غیر این‌ صورت‌ انباشتگی‌شدیدی‌ در كالبد انرژی‌ و سپس‌ در جسم‌ فیزیكی‌ بوجود می‌آید. باز و فعال‌بودن‌ این‌ چاكرا ارتباط‌ مستقیمی‌ با سرزندگی‌ و سلامتی‌ فرد دارد. هر چه‌ شماسرحالتر و سالم‌تر باشید؛ چاكراهای‌ كف‌ دست‌ و پای‌ شما بزرگتر و فعالترهستند. یكی‌ از دلایل‌ كلافگی‌ و سر رفتن‌ حوصله‌ بسته‌ شدن‌ این‌ چاكراست‌.فلز، چاكراها را می‌بندد. به‌ طور كلی‌ تماس‌ مستقیم‌ فلز با هیچ‌ نقطه‌ای‌ از بدن‌توصیه‌ نمی‌شود. برای‌ درك‌ بهتر تأثیر آن‌ می‌توانید آزمایش‌ ساده‌ای‌ انجام‌ دهید.اگر در كف‌ هر یك‌ از دستهای‌ خود یك‌ سكه‌ بگذارید و برای‌ دقایقی‌ آنهارا نگه‌دارید؛ پس‌ از مدتی‌ به‌ شدت‌ احساس‌ كلافگی‌ و خفگی‌ می‌كنید. گویی‌ در درون‌قفسی‌ قرار گرفته‌اید. سكه‌های‌ فلزی‌ قادرند چاكراهای‌ شما را مسدود كنند.تماس‌ طولانی‌ مدت‌ با فلز به‌ تنهایی‌ می‌تواند مسبب‌ بیماریهای‌ مختلفی‌ گردد.ریشه‌ بسیاری‌ از بیماریهای‌ شایع‌ می‌تواند وسایل‌ و ابزارهای‌ فلزی‌ باشد كه‌ همه‌روزه‌ با پوست‌ بدن‌ – بخصوص‌ نقاط‌ حساسی‌ نظیر پیشانی‌، فرِ سر و كف‌دست‌ و پا – در تماس‌ قرار می‌گیرند. به‌ وضو بر روی‌ ریز چاكراهای‌ انگشتان‌ نیز تأ ثیر می‌گذارد. در این‌ عمل‌بخصوص‌ چاكراهای‌ انگشتان‌ شست‌، میانی‌ و انگشت‌ كوچك‌ تحریك‌می‌شوند. تحریك‌ چاكرای‌ انگشتان‌ دنباله‌ تحریك‌ و فعالیت‌ صحیح‌ چاكرای‌كف‌ دست‌ است‌. انجام‌ مرحله‌ بعد یكی‌ از كلیدی‌ترین‌ تأثیرات‌ انرژیكی‌ را با خود به‌ همراه‌دارد. این‌ عمل‌ مسح‌ سر است‌. با تحریك‌ فرِ سر یكی‌ از مهمترین‌ چاكراهای‌بدن‌ – چاكرای‌ تاج‌ – تحریك‌ می‌شود. این‌ چاكرا دروازه‌ تجربیات‌ روحانی‌ است‌و فعال‌ بودن‌ آن‌ از نشانه‌های‌ معنوی‌ بودن‌ فرد است‌. فعالیت‌ این‌ چاكرا باضخامت‌ طناب‌ روحی‌ نیز در ارتباط‌ است‌. این‌ چاكرا حالت‌ تفوِ و برتری‌خاصی‌ بر روی‌ سایر اندامها داشته‌ و تحریك‌ آن‌، بر روی‌ عملكرد تمامی‌ بدن‌تأثیر می‌گذارد. به‌ هنگامی‌ كه‌ این‌ چاكرا كاملاً باز و فعال‌ شود؛ همانند تاج‌درخشان‌ و نورانی‌ بر روی‌ سر به‌ تلألو می‌پردازد. شاید تاجی‌ كه‌ پادشاهان‌ بر سرمی‌گذارند؛ نمادی‌ جسمانی‌ و بسیار كوچك‌ از این‌ وضعیت‌ برتر باشد. لمس‌كردن‌ فرِ سر تأثیر زیادی‌ نیز بر هماهنگ‌ كردن‌ فعالیت‌ نیمكره‌های‌ مغز دارد.نیمكره‌ چپ‌ بیشتر مربوط‌ به‌ استدلال‌، منطق‌ و امور دنیوی‌ است‌. هنگامی‌ كه‌فرد زیاد درگیر مسایل‌ و مشكلات‌ دنیوی‌ می‌شود این‌ نیمكره‌ به‌ شدت‌ فعال‌می‌شود. نیمكره‌ راست‌ بیشتر مربوط‌ به‌ احساسات‌ و عواطف‌ است‌. قابلیتهای‌هنری‌، لذت‌ بردن‌ و خلسه‌ همگی‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ این‌ بخش‌ از مغز هستند.بخاطر شرایط‌ محیطی‌ ممكن‌ است‌ در یكی‌ از این‌ حالات‌ افراط‌ شود. كسانی‌ كه‌زیاد درگیر مشغله‌های‌ زندگی‌ شده‌، مسئله‌ ریاضی‌ حل‌ می‌كنند و كمتر به‌ بعدروحانی‌ و استراحت‌ خود بها می‌دهند؛ دارای‌ فعالیت‌ زیادی‌ در نیمكره‌ چپ‌هستند. به‌ همین‌ ترتیب‌ كسانی‌ كه‌ درگیر مسایل‌ عاطفی‌ و هنر شده‌، كمترمسئولیت‌ پذیر بوده‌ و نسبت‌ به‌ مسایل‌ جاری‌ زندگی‌ بی‌ تفاوت‌ می‌شوند؛ دارای‌نیمكره‌ راست‌ فعالتری‌ هستند. هر دو این‌ حالات‌ افراط‌ است‌ و سلامتی‌ فقط‌ درصورتی‌ حادث‌ می‌شود كه‌ این‌ دو به‌ تعادل‌ برسند. لمس‌ كردن‌ فرِ سر (مسح‌سر) باعث‌ تحریك‌ پل‌ ارتباطی‌ بین‌ دو نیمكره‌ و فعالیت‌ غده‌ پینه‌ آل‌ می‌شود.بدین‌ ترتیب‌ تعادلی‌ نسبی‌ در وضعیت‌ فعالیت‌ نیمكره‌های‌ مغز پدید آمده‌؛انرژی‌ با سهولت‌ بیشتری‌ در آنها جریان‌ می‌یابد. تحریك‌ این‌ نقطه‌ در تقویت‌حافظه‌ نیز می‌تواند تأثیر گذارد. (ف.ط)

3 comments on “رابطهءچاکراهای بدن با نحوهء وضوگرفتن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *