Author Archives: طاهری

images

قصهءسارای قرن بیستم

imagesدردبستان اولین کلماتی که یادگرفتیم:آب،آب باباآب داد.بابا نان داد.بابا اناردارد. ازهمان روزهای اول یادگرفتیم بابا آب ونان دهد. پس همیشه چشمم باید به دست کسی باشد. درسم را خوب آموختم. باد کسی باشدمرا پشتیبانی کند ،به کسی متکی باشم. کمی پیشتررفتیم .کتاب خوبی بود،چون مسوولیت راازمن سلب می کرد.
مادردربازاربود. سارا بامادردربازار بود.بازهم بایدبه دنبال کسی باشم.مادرهم بایدتاآخرعمرسارا را باخودحمل کندوبندناف عاطفی بریده نشود. کتاب فارسی وهمچنین زندگی پیشترمی رفت وحالا سارا بزرگترشده بود.
دارا وسارا بازی می کنند.اما هیچکدام ندارندکه بابا نان راازکجا می آورد؟مادرچطور به بازارمی رود .وحالا دیگر تقریبا باسوادشده آیم وکتاب به نیمه نزدیک می شود.
آن مردآمد.آن مردبا اسب آمد.آن مردتند آمد. حالادارا بااسب سفیدآمده بود تاساراخانم رابه سرزمین رویاهایش ببردوخوشبختش کند.پدرومادرازاسب سفیددارا چشمشان برق می زند ودربارهءمزایای اسب
سخن می گویند……..
ساراخانم که تاحالا بابا نان وآبش و حالاجهیزیه اش راداده اند ومادراورا به بازارمی برده ،عروسک باربی و ماتیک می خریده اکنون وارد زندگی واقعی شده ،داراهم برای خرید اسب سفیدش چشم به دستان پدر داشته.
پدرومادر عزیزم ،اکنون دارای من باهمان اسب سفید که هوش ازسرشما برده برده بود ،برزمین خورد وازهستی ساقط شد.
من وفرزندانم دراین دنیای بزرگ وگاه بی رحم چه کنیم؟شماهمیشه به جای من تصمیم می گرفتید. حالا چه کنم؟ کاش به من می آموختیدچگونه فکروعقل وخردم را بکارببرم.آن موقع که همهءوجود دارا را اسب ویال وکوپالش می دیدید،کمی هم به فکرواندیشه وجوانمردی ،همت سواریش هم نیم نگاهی داشتید. به جای صورت زیبا به سیرتش هم تاملی داشتید. مادرم ای کاش به جای عروسکهای بزک کرده ولوند وغیرواقعی من و به جای ماشین های گرانقیمت وآدم آهنی و توپ وتفنگ برای دارا، مارا به کتابخانهءشهرمان می بردیدوباخواندن کتاب آشنا می کردید.
دارا هم مثل من بی گناه ونازپرورده بود .مامعنی زندگی واقعی وحقیقی رانمی دانیم…..شما بامحرومیت کشیدن خودتان افراطی مثلا به مامحبت می کردید . مادرم ای کاش وقتی به شما بی حرمتی می کردم چنان تنبیه اخلاقی می شدم که برای همیشه یادبگیرم برای شخصیت دیگران ارزش قائل شوم. فکرنکنم تافتهءجدابافته ای هستم که هر کجا هرکاری راصلاح دیدم انجام دهم.
پدرم کاش به من نه گفتن ونه شنیدن را می آموختی تاوقتی ازکسی نه می شنوم دنیابرسرم خراب نشود. گاهگاهی خواسته ام راباتاخیر عملی می کردیدتا صبرکردن را بیاموزم. گاه عروسکهای کهنه و ماشینهای شکسته رامی دیدم،تاآنسوی زندگی را درک می کردم.
مادرم ،ای کاش به مااجازه می دادید تصمیم بگیریم ،هرچند اشتباه، تازمین بخوریم وبلندشدن رایادبگیریم، یادبگیریم در رویا زندگی نکنیم .کاش به جای ماهی دادن ،ماهیگیری رایادمی گرفتیم. یادمی گرفتیم از توانایی وهمت وشهامت وشجاعت وادب وخردمان بهره بگیریم.
پدرومادرعزیز،دیگرمن نه آن دارا بااسب سفیدش را ونه درکنارم بابا ونانش ونه می توانم به بازاربروم و با دوباربی ،زیباترازآنچه شمابرایم می خریدیدچه کنم؟ بچه هایم را می گویم ،آیامن آمادگی چنین زندگی واقعی راداشتم؟آیاخیلی زوددیر نمی شود؟
درقصه زندگی من ودارا چه کسی مقصر است؟دارا واسب سفیدش؟(نمادثروت) ویااینکه کتابی که به من آموخت چشمم به دست دیگران باشدنه فکرخود؟ویاخودمن ؟
شمابگوییدمن چه کنم؟……..
اینجاست که بایدگفت پدر،مادرشمامامتهمیم.
تقدیم به زنان سرپرست خانواده
نویسنده:(ش.کشاورزیان)

هوش هیجانی و رمز ارتباط موفق و در نتیجه زندگی موفق و آرامش درونی

images

سه پسر ۱۲ ساله برای شرکت در کلاس ورزش به سوی زمین فوتبال می روند .دوپسر درشت اندام درحال مسخره کردن یکی ازآن سه نفر که کمی چاق تر است ،پشت سر او راه می روند. یکی از پسرها باصدایی … read more

دل نوشته های یک دوست(مهری تکلو ۳)

بعضی وقتا به خودمون می گیم این چندسالی که کلاس اومدیم چه تغییری کردیم وچه تاثیری روی ما داشته ؟گفتم حداقلش اینه که دوستای جدید پیدا کردیم .دوستایی ازجنس ناب ، ازجنس بارون .که درشادی ماشاد ،درغمهای ماغمگین ودرگریه هاهمپای … read more

چه چیزهایی شماراشاد می کند.

خدایا تورا شکر که از چیزهای زیادی در زندگی شاد می شوم. چرا شاد نباشم ؟زمانی که درکلاس پا گذاشتم ودوستانی یافتم ، که مرادر غم وشادی شریکند. چراشاد نباشم ؟وقتی به هم می رسیم به جای اینکه حال همو … read more

دل نوشته های من(مهری تکلو۲)

می خواهم این هفته از یکشنبه بنویسم. از یه روز خاص که تو زندگیم خیلی نقش داشته ، که انگار بخشی از وجودم شده. یه روز جدای از روزای دیگه . روزش با بقیه روزام فرق داره. قبلنا یکشنبه ها … read more

روز مادر

مادر تو تمام شادی هایت را به من بخشیدی و غمهایت را در خود فرو ریخته ای، تا نفس دارم و بعد از مرگ نیز روحم فراموشت نخواهد کرد. ای خدای بزرگ! به من توانائی بده هرگز از پله های … read more

عرض تسلیت

images (45)

دوست عزیزسرکارخانم مومنی. درگذشت عموی عزیزتان رادرآمریکاتسلیت عرض می کنیم.برای ایشان آرامش روح وبرای بازماندگان صبوری وسلامتی ازخداوندمنان آرزومندیم. read more

هدیهءروز

images

همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی وخوب زیستن! لبخند زیباترین آرایش هر فرد است … و مثبت اندیشی کلید خوشبختی! (طاهری) read more

مریم میرزاخانی برندهء “مدال فیلدز”معتبرترین جایزهءریاضیات درجهان

index

مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد، برنده ‘مدال فیلدز’، معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان شده است. مدال فیلدز که به نوبل ریاضی معروف است، هر چهار سال یک بار به ۲ تا ۴ ریاضی‌دان زیر ۴۰ سال داده … read more