تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش هفتگی

این هفته روی سکوت ،تسلیم و رضا کار کنیم ،از هیچ جیز و هیچ کس از جمله  خودمان انتقاد نکنیم و با لبخند فقط ناظر باشیم

و تاثیر این تمرین را تا هفته ی آینده یادداشت کنید

More from تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش ٢٠روزه

#پالایش ٢٠روزه سلام صبحتان به خیر وشادى بزرگترین آسیب هایى که در زندگى به ما وارد شده بخاطر ستیزه و جدال،خود را عقل کل و محور جهان دانستن و ذهن خوانى بوده که همه ریشه در ترس از آینده و … read more

چالش چهل روزه

در این چالش،آرزوها و رویاهایى که دارین را یادداشت کنید و اگر شده یک گام هم بردارین خیلى عالیه همانطور که قبلا گفتم یک گام برداشتن بهتر از در جا زدن و عقب گرده حتى ممکنه گاهى این گام حذف … read more

راههای رسیدن به آرامش و خالی شدن ذهن

منظور از اینکه بارها در پالایش هایمان گفته ایم توقعمان را از جهان هستى کم کنیم حتى به صفر برسانیم چیست؟ منظورمان این است که خود را محور جهان ندانیم و نخواهیم یا انتظار نداشته باشیم همه بر طبق خواسته … read more

پالایش هفتگى

تمرین پالایش هفتگى این هفته خشم هاى خود را روى کاغذ بیاورین و بعد از یک مراقبه و ریلکس کردن ساده ى خود(چشمها را ببندین و با چشم بسته به مرکز پیشانى خود نگاه کنید و بدون قضاوت از بالا … read more