آدرس تلگرام زنان توانمند

پالایش هفتگی

هیچ کس نمی خواد به من آسیب بزنه،هیچکس با من دشمن نیست،من لازم نیست آماده ی جنگیدن باشم،از این لحظه به بعد من خودم را آماده می کنم که در هیچ شرایطی نجنگم.
راههای آمادگی برای تعادل و نجنگیدن:
باید رفتارها و محرک هایی که ما را ناراحت میکنند شناسایی کنیم وبعد آنها را یاداشت کنیم(مثلا کسی توخیابان خیسم کنه،یا حین رانندگی بهم توهین کنه و…کلا محرک هایی که قبلا موجب پاسخ پرخاشگرانه در من شده،یا محرک هایی که اصلا اتفاق نیفتاده ولی حتی فکرپیش آمدن آنها من را می ترسونه!و خشمگین می کنه)وچند بار تصویر آن رفتارها را در ذهن خود مرور کنم،طوری که انگار واقعا رخ داده و بعد تماشا کنم که در صورت اتفاق افتادن آن رفتار یا رویداد فاجعه اتفاق نمی افته،بلکه تمام خشم و رفتار پر خاشگرانه ی من از ترسه که ریشه ی همه ی مشکلات منه،این ترس و آمادگی برای جنگ و گریز از نیاکان من به ارث رسیده،واقعا هیچ اتفاقی نمی افته،من نمیمیرم،من گرسنه نمی مانم،من در امانم.

More from آدرس تلگرام زنان توانمند